Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

ASPEK KESELAMATAN DALAM PENGHASILAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN

(Petikan Nota Mesyuarat Keselamatan dan Peningkatan Profesionalisma Pegawai/Kakitangan SPPU 24/5/04-28/5/04)

 

 

Pemasangan Item

 

 

Proses penyusunan item-item mengikut jadual spesifikasi ujian yang piawai untuk membentuk draf akhir kertas soalan.

 

 

PIAWAIAN PERSONEL

 

1. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang penilaian item berkualiti

 

2. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Jadual Spesifikasi Ujian yang akan digunakan

 

3. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang format kertas soalan yang perlu diikuti semasa 

    pemasangan kertas soalan

 

 

PIAWAIAN PROSES

 

1. Menyemak dan memilih item yang akur dengan spesifikasi ujian dari aspek 

    - kandungan / tajuk / konteks

    - konstruk

    - statistik item

 

2. Memastikan statistik ujian mengikut spesifikasi ujian

 

3. Menyediakan taburan kunci jawapan dan peraturan pemarkahan

 

4. Menyemak semula kertas soalan dari aspek persembahan fizikal

 

5. memastikan keselamatan draf kertas soalan pada setiap peringkat pemasangan sentiasa terjamin 

    mengikut manual keselamatan

 

 

 

PIAWAIAN PRODUK

 

 

1. Kertas soalan mengikut format yang telah ditetapkan

 

2. Kertas soalan mengikut piawaian dari aspek taraf, mutu dan tahap kesukaran

 

3. Kertas soalan yang menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor

 

 

_______________________________________________________________________________________azizi

 

 

 

Pemasangan Kertas Soalan Menggunakan Item Subjektif

 

 

Semak dan pilih item yang akur dengan ciri pemasangan spesifikasi ujian (Rujuk Lampiran 1 dan 2)

 

 

Pemasangan Kertas Soalan Menggunakan Item Objektif Aneka Pilihan

 

 

1. Semak dan pilih item yang akur dengan ciri pemasangan spesifikasi ujian 

 

    i) rujuk Lampiran A untuk analisis 10 item

 

   ii) semak dan pilih item dari Lampiran A yang akur dengan Lampiran B

 

2. Susun item mengikut spesifikasi ujian

 

3. Tuliskan kod item dalam grid berkenaan

 

4. Elakkan tindanan item dalam satu grid

 

5. Pastikan statistik ujian menepati spesifikasi ujian (gunakan Lampiran C dan D)

 

6. Sediakan taburan kunci jawapan 

 

    - gunakan Lampiran A

 

    - semak i ) bilangan bagi satu kunci jawapan bertabur sama rata

 

                ii) kunci jawapan tidak mengikut corak tertentu

 

7. Isikan Lampiran F untuk dipersembahkan semasa mesyuarat kajian semula

 

 

Persembahan Fizikal

 

 

Semak semula kertas soalan dalam aspek berikut ;-

 

 

1. Semua rajah terang, jelas, relevan dan berfungsi

 

2. Bahasa dan istilah betul dan konsisten

 

3. Kertas soalan sesuai dengan tahap calon

 

4. Kertas soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan

 

5. Maklumat tertentu seperti rumus atau peggunaan alat tertentu atau arahan-arahan khusus dinyatakan 

   dengan jelas dan tepat

 

6. Susunan item menghasilkan keselesaan aliran minda

 

 

_____________________________________________________________________________________azizi

 

 

 

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PIAWAI BAGI MATA PELAJARAN ................ PERINGKAT ..................

 

Kertas 1

 

Konstruk

Konteks

1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Item
A           x x x (7-9)
B           x x x (4-6)
C           x x x (6-8)
Jumlah Markah (6-8) (3-5) (3-5) (2-4) (2-4)       20
Peratusan 35% 20% 20% 15% 15%        

 

 

Kertas 2

 

 

              

Konstruk

Konteks

1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Item
A x x x x          
B x x x            
C x x              
Jumlah Markah                  
Peratusan     5%(1-2) 5%(1-2) 10%(2-4) 20%(3-5) 30%(5-8) 30%(5-8) 20

 

 

 

 

Aras Kesukaran Kertas 1 Kertas 2 Keseluruhan
Rendah 25% 75% 5
Sederhana 50% 100% 3
Tinggi 25% 15% 2

 

____________________________________________________________________________________ azizi

 

 

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PIAWAI BAGI MATA PELAJARAN ............. PERINGKAT .........TAHUN ....

 

 

 

Konstruk

Konteks

1

(6-8)

2

(3-5)

3

(3-5)

4

(2-4)

5

(2-4)

Jumlah Item
A(7-9) R            
S            
T            
B(4-6) R            
S            
T            
C(6-8) R            
S            
T            
Jumlah Item             20

 

              

 

Statistik Ujian

 

 

Min Ujian 9.3-9.9  
Min Delta 13.0-13.4  
KR 20 > 0.8  

 

 

Taburan Aras Kesukaran

 

 

  R S T
Bilangan Item 25%

(4-6)

50%

(9-11)

25%

(4-6)

Julat Delta 9.5-11.5 11.6-14.9 15.0-16.4
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________azizi

 

 

 

 "sabar lah menanti ......akan disambung kelak " 

 

 

     Banyak lagi tafsiran yang ada didalam tatacara tetapi penulis hanya menulis beberapa perkara yang 

     dianggap penting saja sebagai panduan. Tafsiran lain-lain boleh dipohon dengan menulis kepada Pengarah 

     Peperiksaan.

 

 

 ( Nota ini adalah nota panduan sahaja, bukan nota/panduan rasmi )    

 

 

| Keselamatan Fizikal | Keselamatan Personel  | Keselamatan Dokumen  | Keselamatan ICT  | Tafsiran |

| Koleksi Panduan | Koleksi Laporan | Kembali |

 

 

Dibina pada 05/28/04 dan dikemaskini pada 05/30/2004 oleh Azizi@2004